കുഞ്ഞപ്പൻ നിര്യാതനായി

എറണാകുളം: ഐ.പി.സി തമ്മാനിമറ്റം  സഭാംഗമായ ജോസഫ് പി. പി (കുഞ്ഞപ്പൻ) (70 വയസ്സ്) നിര്യാതനായി. സംസ്ക്കാരം പിന്നേട്.

RELATED STORIES