പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീയാണോ?

ലേഖനം 

                                                (ബാബു പയറ്റനാൽ) 


പരിശുദ്ധാത്മാവ് അക്ഷരീകമായ തീ അല്ല എന്നാൽ ആത്മീയമായി തീയുടെ എല്ലാ സവിശേഷതയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനുണ്ട്.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.
മത്തായി 3:11 ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിന്നായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിക്കുന്നതേയുള്ളു; എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നെക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു; അവന്റെ ചെരിപ്പു ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല; അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും.

ഇവിടെ തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും 
എന്നതിന് ചിലർ പറയുന്നത് അത് ന്യായവിധിയുടെ തീ ആണ് എന്നാണ്. തുടർന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം അവരുടെ ആശയത്തെ അക്ഷരീകമായി സാധൂകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
മത്തായി 3:12 വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടു; അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പു കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കയും പതിർ കെടാത്ത തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും ചെയ്യും.

ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും എന്ന വചനത്തെ എകപക്ഷീകമായി അക്ഷരികമായി എടുക്കാതെ ആത്മീയമായി വിവേചിച്ചാൽ ദൈവവചനം ഇരുവായ്തലവാൾ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആത്മാവ് ഉള്ളിലുള്ള ആർക്കും വെളിപ്പെടും.

അതായത് തീ  ദഹിപ്പിക്കുക മാത്രല്ല, ജ്വലിപ്പിക്കുകയും, പ്രകാശം പരത്തുകയും, വസ്തുക്കൾക്ക് രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയും, ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ആത്മീയ തീയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയായി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക അലെങ്കിൽ ന്യായവിധിയിൽപ്പെട്ട് നിത്യനരകാഗ്നി പ്രാപിക്കുക.

ലൂക്കോസ് 12:49 ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അതു ഇപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റെന്തു ഇച്ഛിക്കേണ്ടു? ഈ വചനം അനുസരിച്ച് എന്താണ് കർത്താവ് കത്തിച്ച ആത്മീയ തീ? ഒരുത്തരം മാത്രമെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളു. അതിതാണ്
യോഹന്നാൻ 20:22 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞശേഷം അവൻ അവരുടെമേൽ ഊതി അവരോടു: പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊൾവിൻ. 

പിന്നീട് പെന്തക്കുസ്ത നാളിൽ അവർ 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ തീ ജ്വാലകൾ പോലുള്ള നാവുകൾ അവരുടെ മേൽ പതിച്ചപ്പോഴും ഈ ആത്മീയ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം നാം അവിടെ കാണുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ 2:3 - 4 അഗ്നിജ്വാലപോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്കു പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവു അവർക്കു ഉച്ചരിപ്പാൻ നല്കിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രാപിച്ച  ആത്മീയഅഗ്നി നമ്മിൽ കത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നാമും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ഹൃദയം ചൂടുപിടിക്കാനാരംഭിക്കുന്നത്.
വചനം കേട്ടപ്പോൾ ശിക്ഷ്യൻമാരുടെ ഹൃദയം ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ലൂക്കോസ് 24:32 അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ അഗ്നി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മീയഅഗ്നി നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പ്രവൃത്തികൾ 1:8 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു യെരൂശലേമിലും യെഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിഷ്യൻമ്മാരുടെ ഉളളിൽ  തീ പോലെ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ അവർക്ക് പുതിയ ശക്തി ലഭിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച പുതിയ മനുഷ്യരായി. നിർഭയം സത്യം സത്യമായി സംസാരിക്കാൻ അത്‌ അവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ, ദൈവസ്‌നേഹത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കുറവാണ് സഭയിലും സമൂഹത്തിലും വ്യാപിക്കുന്ന ആത്മീയ ശൈത്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. 
വെളിപ്പാടു 3:16 ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശിതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്നു ഉമിണ്ണുകളയും. (ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾപോലും ആത്മാവിന്റെ ചൂടില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഉണർവും ഉന്മേഷവും കെട്ടുപോയ, യാന്ത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യത. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അത്മീയ തീയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുക  എന്നതാണ്. )

ആത്മാവ് തീ പോലെയായതുകൊണ്ടും കെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുളളതുകൊണ്ടുമാണ്ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
തെസ്സലൊനീക്യർ 1 5:19 ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുതു. ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ മനസ്സിലും ഹ്യദയത്തിലും തീ കത്തുന്നതു പോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീയില്‍ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോള്‍ തീ അണയുന്നതുപോലെയാണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ അവസ്ഥ. ഒരുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഖിപ്പിച്ച്  പാപം ചെയ്യുകയാണങ്കില്‍ അയാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന തീയില്‍ വെള്ളമൊഴിച്ച് ആത്മാവിനെ കെടുക്കുകയാണ്. 

തീ അണയ്ക്കാന്‍ ഏതു പാപത്തിനും കഴിയും.
ഏറ്റുപറയാത്ത അഥവാ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാത്ത പാപത്താല്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അത്മീയ തീ കെടുത്തിക്കളയാന്‍ കഴിയും. 
തീ കെട്ടുപോകുകയാണെങ്കില്‍ ഒരിക്കലും മടങ്ങിപ്പോകാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയൽ  എത്തിച്ചേരുകയാണ്. 
എബ്രായർ 6:4 ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു സ്വർഗ്ഗീയദാനം ആസ്വദിക്കയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കയും
ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ
തങ്ങൾക്കു തന്നേ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവന്നു ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകകൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കു പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല.

പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തീയുടെ, പ്രകാശത്തിന്റെ, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ, മേഘത്തി 
ന്റെ, സാന്നിധ്യം ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
യേഹേസ്കേൽ 1:4 ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വടക്കുനിന്നു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും വലിയോരു മേഘവും പാളിക്കത്തുന്ന തീയും വരുന്നതു കണ്ടു; അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശവും അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നു, തീയുടെ നടുവിൽനിന്നു തന്നേ, ശുക്ളസ്വർണ്ണംപോലെ ഒരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പഴയ നിയമയാഗങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഉള്ള ഹോമയാഗവും മേദസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമായിരുന്നു.
ലേവ്യപുസ്തകം 9:24 യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഉള്ള ഹോമയാഗവും മേദസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു; ജനമെല്ലാം അതു കണ്ടപ്പോൾ ആർത്തു സാഷ്ടാംഗം വീണു.

അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമയാഗം  ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. 
റോമർ 12:1 സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവു ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ.  പുതിയ നിയമത്തിലെ ഈ ആത്മീയ യാഗത്തിലും ആത്മീയ തീ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ദൈവിക  സാന്നിധ്യം  പലവിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവാനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസിലാകൂ.

ജ്വലിക്കാത്ത മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് മനുഷ്യരെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിച്ച പൗലോസ് തിമൊഥെയൊനീനോട് മാത്രമല്ല നമ്മോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കേണം എന്നാണ്. 2 തിമൊഥെയൊസ് 1:6 അതുകൊണ്ടു എന്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കേണം എന്നു നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ബൈബിളിൽ ദൈവത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എബ്രായർ 12:29 നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ.
ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. 
പുറപ്പാടു് 3:2 അവിടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഒരു മുൾപടർപ്പിന്റെ നടുവിൽനിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. അവൻ നോക്കിയാറെ മുൾപടർപ്പു തീ പിടിച്ചു കത്തുന്നതും മുൾപടർപ്പു വെന്തുപോകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. (നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കയുമില്ല.... ഇത് ഏത് തീ? പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആത്മീയ തീ തന്നെ.)
യെശയ്യാ 43:2 നീ വെള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും; നീ നദികളിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവികയില്ല; നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കയുമില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ വചനം തീ പോലെയാണെന്ന് യിരേമ്യാവു 23:29 ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ വചനം തീ പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികപോലെയും അല്ലയോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. പക്ഷേ, കത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ധനം വേണം. വിറകു കത്തിയാലേ തീയുണ്ടാകൂ,  അതായത് നഷ്ടപ്പെടാനും കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആളിക്കത്താൻ കഴിയില്ല. ത്യാഗത്തിനുള്ള മനസില്ലായ്മ, സ്വയംകേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം  അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ആത്മാവിന് കത്തിജ്വലിക്കാൻ ആവില്ല. 

തീ "പോലെ " ഇറങ്ങണമെ എന്ന പാട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്  അക്ഷരീകമായ തീയാണെന്നും, കൊടുങ്കാറ്റാണെന്നും  അഗ്നിനാവാണെന്നും പറയുന്നില്ല. തീ "പോലെ " ഇറങ്ങണമെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്  അക്ഷീരക തീയാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അഗ്നിനാവായ് പതിയണമെ എന്നു പറയുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ  ആത്മീയതീയിൽ നിറയ്ക്കണം എന്നർത്ഥത്തോടെയാണ് പാടുന്നത്.

RELATED STORIES

 • കോവിഡും, ജനങ്ങളും, പിന്നെ കേരളാ പോലീസും...... - ഇത്രമാത്രം ലോകജനത നിരാശയിലും ഭയത്തിലുമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ നിയമ പാലകരില്‍ ചിലര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗത്ത് അഴിഞ്ഞാടുന്നു എന്ന ദു:ഖകരമായ വാര്‍ത്തകളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ജനസമൂഹം നിരന്തരം ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില പോലീസുക്കാര്‍ പൊതുജനത്തോട് യാതൊരു ബഹുമാനമോ സ്നേഹമോ ഇല്ലാത്ത നിലയില്‍ പെരുമാറുന്നതായി കാണുന്നു. നെയ്യാര്‍ഡാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പോലീസുക്കാരന്‍ ജോലി സമയത്ത് ശരീരത്തില്‍ പകുതി യൂണിഫോം പോലും ധരിക്കാതെ, മാസ്ക്ക് ധരിക്കാതെ സ്റ്റേഷന്‍റെ മുമ്പില്‍ നിന്നു കൊണ്ട് പരാതിക്കാരനെയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പരാതിക്കാരന്‍റെ മകളെയും അസഭ്യവും വെല്ലുവിളിയും അഹങ്കാരവും നടത്തുന്നതായി ഞാന്‍ വീഡിയോയില്‍ കൂടി കാണാന്‍ ഇടയായി.

  നിത്യ ജീവനും നിത്യ മരണവും - വേദപുസ്തക ഭാഷയിൽ മരണം എന്നാൽ വേർപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം .ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള വേർപാട് . നിത്യ മരണം എന്നാൽ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള തായ എന്നും എന്നേയ്ക്കുമായുള്ള വേർപാട് .

  വിസ്മയവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളത് ദേശ സംഭവിക്കുന്നു - എബോള, സാർസ്,നിപ്പാ വൈറസ്, എച്ച് വൺ എൻ വൺ, ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, ആന്ത്രാക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള എത്ര മാരക വ്യാധികൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായി. 2017ലെ ഓഖി കൊടുങ്കാറ്റ് അതിനുപിന്നാലെ ഉണ്ടായ രണ്ട് മഹാപ്രളയങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു.ഇപ്പോഴിതാ കോവിഡ്-19 എന്ന

  ഡോ. രവി സഖറിയാസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്പ നേരം - മാതാപിതാക്കൾ ആംഗ്ലിക്കൻ വിശ്വാസികൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഒരു നാസ്തിക ചിന്താഗതിയിൽ ഇദ്ദേഹം തുടർന്നു. ഇതിനു മുൻപ് തന്റെ സഹോദരിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം

  പ്രവാസകാലം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു വിചിന്തനം - കണ്ണുനീരോടെ വിട ചൊല്ലുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും നമുക്കാവില്ലല്ലോ. അതേ കിഴക്കുനിന്നാരംഭിക്കുന്ന പ്രവാസ ജീവിതം പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാള സീമയിൽഅസ്തമിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു ഉയർപ്പിനായി. ഇതിനെയാണ് പ്രവാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

  ഈ രാത്രിയും കഴിഞ്ഞു പോകും - പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ ആശങ്കാകുലരാണ്. അവർ അവരുടെ സ്വന്ത നാടുകളിലേക്ക് തിരികെപോകാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ആരാധന കൂട്ടായായ്മകൾ നിർത്തലാക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മാനസിക അവസ്ഥയിൽക്കൂടി കടന്ന് പോകുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് പലർക്കും ഈ നാളുകളിൽ

  അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ - എന്നു ലോകത്തിലെ എറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളും, ആയുധ ബലമുള്ള രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും, കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും

  ബൈക്കും നാശം വിതറുന്ന ബാല്യ, കൗമാരങ്ങൾ - മൊബൈലിനായി വാശി പിടിച്ച എട്ടാംക്ളാസുകാരനെ അച്ഛന്‍ വഴക്കുപറഞ്ഞു. കുറച്ചുദിവസം പിണങ്ങിനടന്ന കുട്ടിയുടെ ബാഗ് പരിശോധിച്ച അച്ഛന്‍ കണ്ടത് പുതിയ. അച്ഛന്‍ കണ്ടത് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ അവന് പരിഹാസം. അടി കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഒരു ചേട്ടന്‍ വാങ്ങിത്തന്നതാണെന്ന മറുപടി. കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും കുട്ടി മയക്കുമരുന്നു സംഘത്തിന്റെ കൈയ്യിൽപെട്ടിരുന്നു.

  മലയാളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മോശമാണോ❓ - ഇ .എൽ.റ്റി . സ് പരിക്ഷക്ക് Listening,Reading,Writing എന്നിവ ഒരേ ദിവസം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കണം. Speaking exam മറ്റ് പരീക്ഷൾക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ ആയിരിക്കും . ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അഞ്ചു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്.

  സ്നേഹം പ്രകടനം ആകുമ്പോള്‍! - സ്വന്തജീവിതം ബലികൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ അവിഹിതബന്ധം എന്നു പറയുന്നത്. ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വിടരുന്ന ഒരു ബന്ധം ആവണം എന്നില്ല. നോക്കിയും, സംസാരിച്ചും, വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയും ഒക്കെ ബന്ധം അതിന്‍റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നു. അടര്‍ത്തിമാറ്റുവാന്‍ കഴിയാത്തവിധം ഡോപ്പാമിന്‍ എന്ന ഒരു ഹോര്‍മോണ്‍ അവരില്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നു. വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഹോര്‍മോണ്‍ ആണ് ഡോപ്പാമിന്‍. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രേമത്തിന്‍റെ പിമ്പില്‍ ഉള്ള വില്ലനും ഈ ഹോര്‍മോ ണിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം ആണ്. ഈ ഹോര്‍മോണ്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് പ്രായമോ, മതമോയ, ജാതിയോ, മാതാപിതാക്കളോ, ഭര്‍ത്താവോ, ഭാര്യയോ, കുട്ടികളോ ഒന്നിനും കമിതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേര്‍പെടു ത്തുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നു. എന്ത് ത്യാഗത്തിനും ഈ ഡോപ്പാമിന്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

  ഉത്തമമായ ദുഃഖം - അതേ കുറിച്ചു ദു:ഖിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ ദൈവമക്കളെന്ന നിലയിൽ ദു:ഖം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും. അതു സാധിക്കുന്നത് നാം എത്രമാത്രം പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നുവെന്നു കർത്താവിനോടു പറയുന്നതിൽ കൂടിയും, അവന്റെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചും കൊണ്ടു് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും കൂടെയാണ്. വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ഉണ്ടായെന്നു വരാം." ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തിരിയുവാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നു വരാം. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഇവിടെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.അതായത് അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ,സേവിക്കുന്നതിനും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ദൈവസഹായത്താൽ നമ്മുടെ ദു:ഖം ഉത്തമ ദു:ഖം ആക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. പ്രീയരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കു കണ്ണിരില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനു മഴവില്ലു ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകുകയില്ല.

  ഡേവിഡ് ലിവിംഗ്സ്റ്റൻ - 1813 ൽ സ്കോട്ലന്റിൽ ജനിച്ച ഡേവിഡ് ലിവിംഗ്സ്റ്റന്നിന്റെ ജീവിത കഥ ആരേയും കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെകുറിച്ച് വായിച്ച ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നു. മറ്റുപലരേയും പോലെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഒരു ബാല്യമായിരുന്നു തന്റേതും. തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്യം നിമിത്തം പത്താമെത്ത വയസു മുതൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 26 വയസ്സ് വരെ ആ ജോലി തുടർന്നു. പിന്നീടാണ് താൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഒരു മിഷനറിയായി പോയത്. ഒരു ചെറിയ ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മാതാവ് എന്നും ഡേവിഡിനെ തന്റെ കൈകളിൽ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പ്രിയ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കണ്ണുനീർ ഡേവിഡിന്റെ തലയിൽ വീഴുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രിയ ഡേവിഡ് തന്റെ മാതാവിനോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, Mom, when you pray, why do you wet my head with your tears? മമ്മീ, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് എന്റെ തലയെ നനയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം പറയുവാൻ ആ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഡേവിഡേ, തിന്റെ തല വളരെ മൃദുവാണ്, എന്റെ കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ അത് കട്ടിയുള്ളതായിതീരും.

  ക്രിസ്തുവിലുള്ളവര്‍ മിഷനറിമാര്‍ - മൊബൈല്‍ ഫോണും, ഇന്‍റര്‍നെറ്റും, ഡിഷ് ടി.വി.യും ഭാരതത്തിലെ മിക്കവാറും ഗ്രാമങ്ങളിലും എത്തികഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രഭാകര്‍ ചാച്ചയെപ്പോലെ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുവാന്‍ കൊതിക്കുന്നവര്‍ അസംഖ്യമാണ്. നമ്മുടെ വിശാലമായ ദൗത്യത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി ഇവിടെ വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വയത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാന്‍ സി.റ്റി.സ്റ്റഡ് മുന്നിറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ സമര്‍പ്പണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ നാം ദൈവകരങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാന്‍ മറ്റൊരു യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡി.എന്‍.മൂഡിയുടെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

  സമര്‍ത്ഥനായ ലേഖകന്‍റെ എഴുത്തുകോലിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ കൊച്ചുമോന്‍, ആന്താരിയേത്ത്. - വായില്‍ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ടുപോലെ എന്ന് വിഢിത്തരവും എഴുതുകയും അത് ക്രൈസ്തവ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപമാനമാണ്, അപലപനീയമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് തരുന്നത് ദൈവത്തില്‍ നിന്നും ആണ്. ആ കഴിവ് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പ്രയോഗിക്കണം. ലേഖനം വായിക്കുന്ന ആളിന്‍റെ ആത്മീയ പ്രചോദനത്തിനും, മാനസാന്തരത്തിനും മുഖാന്തരം ആയിതീരണം എഴുത്തുകള്‍. മറിച്ച് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി ഒരുവനെ കൊച്ചാക്കുന്നതും, പിന്‍മാ റ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ആയിരിക്കരുത്.

  മരുന്നിനേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന രോഗനിര്‍ണ്ണയം - ഗിലെയാദില്‍ സുഗന്ധതൈലം ഇല്ലയോ? അവിടെ വൈദ്യന്‍ ഇല്ലയോ? എന്‍െറ ജനത്തിന്‍പുത്രിക്കു രോഗശമനം വരാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്തു?' (യിരെമ്യാവു 8:22)

  Take Me, Break Me, and Make Me - “I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." Romans 12:1-2

  പ്രേക്ഷിത പ്രവൃത്തി തപസ്യയായി കരുതിയ ഞങ്ങളുടെ റിബേക്ക അമ്മച്ചി - മകന്‍ സ്റ്റാന്‍ലിയെ അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് സേനയായ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി പൈല്‍സ് ഡിപാര്‍ട്ട്മെന്‍റില്‍ മലയാളിസമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല