പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീയാണോ?

ലേഖനം 

                                                (ബാബു പയറ്റനാൽ) 


പരിശുദ്ധാത്മാവ് അക്ഷരീകമായ തീ അല്ല എന്നാൽ ആത്മീയമായി തീയുടെ എല്ലാ സവിശേഷതയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനുണ്ട്.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.
മത്തായി 3:11 ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിന്നായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിക്കുന്നതേയുള്ളു; എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നെക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു; അവന്റെ ചെരിപ്പു ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല; അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും.

ഇവിടെ തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും 
എന്നതിന് ചിലർ പറയുന്നത് അത് ന്യായവിധിയുടെ തീ ആണ് എന്നാണ്. തുടർന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം അവരുടെ ആശയത്തെ അക്ഷരീകമായി സാധൂകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
മത്തായി 3:12 വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടു; അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പു കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കയും പതിർ കെടാത്ത തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും ചെയ്യും.

ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും എന്ന വചനത്തെ എകപക്ഷീകമായി അക്ഷരികമായി എടുക്കാതെ ആത്മീയമായി വിവേചിച്ചാൽ ദൈവവചനം ഇരുവായ്തലവാൾ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആത്മാവ് ഉള്ളിലുള്ള ആർക്കും വെളിപ്പെടും.

അതായത് തീ  ദഹിപ്പിക്കുക മാത്രല്ല, ജ്വലിപ്പിക്കുകയും, പ്രകാശം പരത്തുകയും, വസ്തുക്കൾക്ക് രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയും, ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ആത്മീയ തീയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയായി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക അലെങ്കിൽ ന്യായവിധിയിൽപ്പെട്ട് നിത്യനരകാഗ്നി പ്രാപിക്കുക.

ലൂക്കോസ് 12:49 ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അതു ഇപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റെന്തു ഇച്ഛിക്കേണ്ടു? ഈ വചനം അനുസരിച്ച് എന്താണ് കർത്താവ് കത്തിച്ച ആത്മീയ തീ? ഒരുത്തരം മാത്രമെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളു. അതിതാണ്
യോഹന്നാൻ 20:22 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞശേഷം അവൻ അവരുടെമേൽ ഊതി അവരോടു: പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊൾവിൻ. 

പിന്നീട് പെന്തക്കുസ്ത നാളിൽ അവർ 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ തീ ജ്വാലകൾ പോലുള്ള നാവുകൾ അവരുടെ മേൽ പതിച്ചപ്പോഴും ഈ ആത്മീയ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം നാം അവിടെ കാണുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ 2:3 - 4 അഗ്നിജ്വാലപോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്കു പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവു അവർക്കു ഉച്ചരിപ്പാൻ നല്കിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രാപിച്ച  ആത്മീയഅഗ്നി നമ്മിൽ കത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നാമും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ഹൃദയം ചൂടുപിടിക്കാനാരംഭിക്കുന്നത്.
വചനം കേട്ടപ്പോൾ ശിക്ഷ്യൻമാരുടെ ഹൃദയം ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ലൂക്കോസ് 24:32 അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ അഗ്നി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മീയഅഗ്നി നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പ്രവൃത്തികൾ 1:8 എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു യെരൂശലേമിലും യെഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു.

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിഷ്യൻമ്മാരുടെ ഉളളിൽ  തീ പോലെ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ അവർക്ക് പുതിയ ശക്തി ലഭിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച പുതിയ മനുഷ്യരായി. നിർഭയം സത്യം സത്യമായി സംസാരിക്കാൻ അത്‌ അവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ, ദൈവസ്‌നേഹത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കുറവാണ് സഭയിലും സമൂഹത്തിലും വ്യാപിക്കുന്ന ആത്മീയ ശൈത്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. 
വെളിപ്പാടു 3:16 ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശിതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്നു ഉമിണ്ണുകളയും. (ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾപോലും ആത്മാവിന്റെ ചൂടില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഉണർവും ഉന്മേഷവും കെട്ടുപോയ, യാന്ത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യത. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അത്മീയ തീയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുക  എന്നതാണ്. )

ആത്മാവ് തീ പോലെയായതുകൊണ്ടും കെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുളളതുകൊണ്ടുമാണ്ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
തെസ്സലൊനീക്യർ 1 5:19 ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുതു. ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ മനസ്സിലും ഹ്യദയത്തിലും തീ കത്തുന്നതു പോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീയില്‍ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോള്‍ തീ അണയുന്നതുപോലെയാണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ അവസ്ഥ. ഒരുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഖിപ്പിച്ച്  പാപം ചെയ്യുകയാണങ്കില്‍ അയാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന തീയില്‍ വെള്ളമൊഴിച്ച് ആത്മാവിനെ കെടുക്കുകയാണ്. 

തീ അണയ്ക്കാന്‍ ഏതു പാപത്തിനും കഴിയും.
ഏറ്റുപറയാത്ത അഥവാ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാത്ത പാപത്താല്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അത്മീയ തീ കെടുത്തിക്കളയാന്‍ കഴിയും. 
തീ കെട്ടുപോകുകയാണെങ്കില്‍ ഒരിക്കലും മടങ്ങിപ്പോകാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയൽ  എത്തിച്ചേരുകയാണ്. 
എബ്രായർ 6:4 ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു സ്വർഗ്ഗീയദാനം ആസ്വദിക്കയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കയും
ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ
തങ്ങൾക്കു തന്നേ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവന്നു ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകകൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കു പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല.

പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തീയുടെ, പ്രകാശത്തിന്റെ, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ, മേഘത്തി 
ന്റെ, സാന്നിധ്യം ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
യേഹേസ്കേൽ 1:4 ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വടക്കുനിന്നു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും വലിയോരു മേഘവും പാളിക്കത്തുന്ന തീയും വരുന്നതു കണ്ടു; അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശവും അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നു, തീയുടെ നടുവിൽനിന്നു തന്നേ, ശുക്ളസ്വർണ്ണംപോലെ ഒരു കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പഴയ നിയമയാഗങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഉള്ള ഹോമയാഗവും മേദസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമായിരുന്നു.
ലേവ്യപുസ്തകം 9:24 യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഉള്ള ഹോമയാഗവും മേദസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു; ജനമെല്ലാം അതു കണ്ടപ്പോൾ ആർത്തു സാഷ്ടാംഗം വീണു.

അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമയാഗം  ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. 
റോമർ 12:1 സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവു ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ.  പുതിയ നിയമത്തിലെ ഈ ആത്മീയ യാഗത്തിലും ആത്മീയ തീ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ദൈവിക  സാന്നിധ്യം  പലവിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവാനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസിലാകൂ.

ജ്വലിക്കാത്ത മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് മനുഷ്യരെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിച്ച പൗലോസ് തിമൊഥെയൊനീനോട് മാത്രമല്ല നമ്മോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കേണം എന്നാണ്. 2 തിമൊഥെയൊസ് 1:6 അതുകൊണ്ടു എന്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കേണം എന്നു നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ബൈബിളിൽ ദൈവത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എബ്രായർ 12:29 നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ.
ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. 
പുറപ്പാടു് 3:2 അവിടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഒരു മുൾപടർപ്പിന്റെ നടുവിൽനിന്നു അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. അവൻ നോക്കിയാറെ മുൾപടർപ്പു തീ പിടിച്ചു കത്തുന്നതും മുൾപടർപ്പു വെന്തുപോകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. (നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കയുമില്ല.... ഇത് ഏത് തീ? പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആത്മീയ തീ തന്നെ.)
യെശയ്യാ 43:2 നീ വെള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും; നീ നദികളിൽകൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവികയില്ല; നീ തീയിൽകൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകയില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കയുമില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ വചനം തീ പോലെയാണെന്ന് യിരേമ്യാവു 23:29 ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ വചനം തീ പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികപോലെയും അല്ലയോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. പക്ഷേ, കത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ധനം വേണം. വിറകു കത്തിയാലേ തീയുണ്ടാകൂ,  അതായത് നഷ്ടപ്പെടാനും കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആളിക്കത്താൻ കഴിയില്ല. ത്യാഗത്തിനുള്ള മനസില്ലായ്മ, സ്വയംകേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം  അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ആത്മാവിന് കത്തിജ്വലിക്കാൻ ആവില്ല. 

തീ "പോലെ " ഇറങ്ങണമെ എന്ന പാട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്  അക്ഷരീകമായ തീയാണെന്നും, കൊടുങ്കാറ്റാണെന്നും  അഗ്നിനാവാണെന്നും പറയുന്നില്ല. തീ "പോലെ " ഇറങ്ങണമെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്  അക്ഷീരക തീയാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അഗ്നിനാവായ് പതിയണമെ എന്നു പറയുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ  ആത്മീയതീയിൽ നിറയ്ക്കണം എന്നർത്ഥത്തോടെയാണ് പാടുന്നത്.

RELATED STORIES