ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ നമ്പറുകൾ

കേരള: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അധികാരികളുമായി ഇടപെടുവാൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ സേവനം ആവശ്യമെങ്കിൽ  24x7 സേവനം ലഭിക്കുന്നതാണ്

RELATED STORIES