ഇലക്ഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: 20l9 ലെ ലോകസഭാ ഇലക്ഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. Loksabha Election in  Kerala -April 23rd Tuesday. 

RELATED STORIES