ഗൂഗിളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂട്ട സ്ഥാനമാറ്റം

തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂട്ട സ്ഥാനമാറ്റം നൽകി ഗൂഗിൾ. ലാപ്ടോപ്പ്, ടാബ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന ജീവനക്കാർക്കാണ് ഗൂഗിൾ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെയും ആൽഫബൈറ്റിന്റെയും കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ജീവനക്കാരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. 

ഹാഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാർ, ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിക്സൽഫോൺ, ഗൂഗിൾ ഹോം സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ എന്നിവയുടെ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് തൊഴിലാളികളുടെ മാറ്റം. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം. ഇത് തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ലാപ്ടോപ്പ്, ടാബ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവ ഗൂഗിൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയേക്കില്ല. മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ സ്ലേറ്റ്, പിക്സൽ ബുക്ക് എന്നീ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിജയകരമായ രീതിയിൽ വിൽപ്പന തുടരുന്ന പിക്സൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലുമായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. 

RELATED STORIES