സ്ഥലം വില്പനക്ക്

വണ്ടർലക്ക് അടുത്ത് 850 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 1 ഏക്കർ 60 സെൻറ്  സ്ഥലം (വില്ല  പ്രൊജക്റ്റ്‌ ന്  പറ്റിയയത്) വില്പനക്ക്  എറണാകുളം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് 350 മീറ്റർ ദൂരം, 4 സൈഡ് ടാർ റോഡ്,  വെള്ളം സൗകര്യമുണ്ട്. മൊത്തമായോ മുറിച്ചോ കൊടുക്കാം.  +91 7619485729

RELATED STORIES