പരാതി പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി:-

കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാര്‍ഡേര്‍ഡ്സ് (തര്‍ക്ക പരിഹാരം) പ്രകാരം ലാൻഡ്‌വേ ന്യൂസ് (www.landwaynews.com) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത/പരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാം. സംപ്രേഷണ/പബ്ലിഷിംഗ് തീയതി മുതല്‍ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഇതിനുവേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ക്കാണ് പരാതി നല്‍കേണ്ടത്.

പരാതികള്‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം:-

ഡോ. സന്തോഷ് പന്തളം,
ചീഫ് എഡിറ്റര്‍,
ലാൻഡ്‌വേ ന്യൂസ്,
ഫോണ്‍: +91 944-744-0441.
ഇമെയില്‍: landwaynews@gmail.com

പരാതികള്‍ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ് റെഗുലേഷന്‍സ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, പരാതിക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.

For Complaints & Resolutions

According to the Code of Ethics and Broadcasting Standards (Dispute Resolution)

Complaints about News / events published by Landway News (www.landwaynews.com). The complaint should be lodged with the person authorized by Landway News within seven days from the date of transmission.

Address to which complaints should be sent:-

Dr. Santhosh Pandalam,
Chief Editor,
Landway News
Phone: +91 944-744-0441.
email:- landwaynews@gmail.com

Before sending complaints, It is advisable for complainants to check the details of the Code of Ethics and Broadcasting Statements and News Broadcasting Standards and Regulations.

September 2021 October 2021 November 2021 December 2021 January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 July 2022 August 2022 September 2022 October 2022 November 2022 December 2022 January 2023 February 2023 March 2023 April 2023