രക്തം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ സഹായിച്ചാലും

തിരുവല്ല ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു പെഷ്യന്റിന് O+ve (അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും +ve group) നാളെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ 7907081233 നമ്പരിൽ Contact ചെയ്യൂ പ്ലീസ്

RELATED STORIES