26 - മത്  ചെറുവക്കല്‍ കൺവൻഷൻ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

            sNdp-h-¡Â : sF.-]n.-kn th§qÀ skâ-dn-sâbpw sNdp-h-¡Â \yq sse^v _n»n-¡Â skan-\m-cn-bp-sSbpw Infn-am-\qÀ Gcn-bm-bp-sSbpw t\Xr-Xz-¯n \S-¡p¶ 26-þm-aXv sNdp-h-¡Â I¬h³j³ Unkw-_À 23 apX 30 hsc sNdp-h-¡Â \yq sse^v {Ku­ണ്ടn h¨v \S-¯-s¸-Spw. th§qÀ skâÀ {]kn-Uâv tUm.- tPm¬k¬ Um\n-tb I¬h³j³ DZvLm-S\w sN¿pw.

       ]mÌÀam-cmb sdPn imkvXmw-tIm-«, APn Bâ-Wn, tPm¬k¬ taa-\, {]n³kv tXma-kv, hÀ¤okv F{_-lmw, _m_p sNdn-bm³, sI.F. F{_lmw, hn.-sP. tXmakv F¶n-hÀ hN\ ip{iqj \nÀÆ-ln-¡p-Ibpw \yq sse^v knwtKgvkv kwKoX ip{iq-jbv¡v t\XrXzw \evIpIbpw sN¿pw. FÃm Znh-khpw cmhn-se 9 þ\pw D¨bv¡v 2 þ\pw DWÀÆv tbmKhpw  hymgmgvN 2þ\v tkmZco kamPw hmÀjnIw, shÅn-bmgvN D¨bv¡v 2þ\v \yq sse^v _n»n-¡Â skan-\mcn ]qÀÆ-hn-ZymÀ°n kt½-f-\w, i\n-bmgvN 8.30 þ\v \yq sse^v _n»n-¡Â skan-\mcnbn ]T\w ]qÀ¯n-bm-¡nb 80 sshZnI hnZymÀ°n-I-fpsS _ncp-Z-Zm\ kt½-f\w F¶nh \S-¡pw.

       _ncp-Z-Zm\ kt½-f-\-¯n dh.tUm. sFk¡v sNdn-bm³ (F.-Pn. thÄUv anj³kv kv{]nwKv^oÂUv, bp,-F-kv.-F) A\p-{Kl {]`m-jWw \S-¯pw. 2 aWn¡v ]n.-ssh.-]n.F, kt­-kv¡qÄ hmÀjn-Iw. ss__nÄ tImtfPv {KmUp-th-j-t\m-S-\p-_-Ôn¨v 100 kvIqÄ, tImtfPvv hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ ]T\ klm-bw, Iym³kÀ tcmK klmb hnX-c-Ww, X¿Â anj³ klmb hnX-cWw F¶nh \S-¯-s¸-Spw.              kmaq-lnI cmjv{So-b, k`m t\Xm-¡-·mÀ Cu kt½-f-\--¯n ]s¦-Sp-¡pw. Rmb-dmgvN cmhnse 8.30 apX 80 k`-IfpsS kwbpà Bcm-[-\bn ]mÌÀ tPm¬ dn¨mÀUv IÀ¯r-ta-i ip{iq-jbv¡v t\XrXzw \ÂIpw.

       cm{Xn tbmK-§Ä¡v tijw hnhn[ Øe-§-fn-te¡v _Êv kÀÆokv D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. temI-¯nsâ ]e `mK-§-fn \n¶pw [mcmfw hnizm-kn-IÄ Cu I¬h³j-\n kw_-Ôn-¡p-¶Xn\m hn]p-e-amb {Iao-I-c-W-§-fmWv Hcp-¡n-bn-cn-¡p-¶-sX¶v sk{I-«dn ]mÌÀ Pn\p tPm¬, ]»n-knän I¬ho-\À ]mÌÀ tPm¬k¬ F., {_ZÀ kmw kn. -Um-\n-tbÂ,  F¶n-hÀ Adn-bn¨p.

XÂkab kwt{]-jWw :  www.vsquare tv.com.

RELATED STORIES