പ്ലൂട്ടോയും കടന്ന് ന്യൂ ഹോറിസോണ്‍: ഇത് ചരിത്ര നേട്ടം

സൗരയൂഥത്തിൽ പ്ലൂട്ടോയും കടന്ന് ന്യൂ ഹോറിസോണ്‍ ചിത്രങ്ങളയച്ചു. പ്ലൂട്ടോ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഹിമം നിറഞ്ഞ മേഖലയെ കുയ്പെര്‍ ബെല്‍റ്റെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 2006ല്‍ നാസ പ്ലൂട്ടോയിലെയും കൂയ്പെ‍‍ർ ബെൽറ്റിലേയും പഠനത്തിനായാണ് ന്യൂ ഹോറിസോണ്‍ എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനം വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. 

2015ല്‍ ന്യൂ ഹോറിസോണ്‍ പ്ലൂട്ടോയിലെത്തി. മഞ്ഞില്‍ പൂണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന 'അള്‍ട്ടിമ തുലെ' എന്ന പാറയുടെ ചിത്രങ്ങളയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഹോറിസോണ്‍സ്. പാറയുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളാണ് ന്യൂ ഹോറിസോണ്‍ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുളള പഠനത്തിന് ചിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നാസ കരുതുന്നത്. ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളൊന്നും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൂരം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഹോറിസൺ 

RELATED STORIES