നാളെ 11 ജില്ലകളിലെ  വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ജില്ലകളായ  പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്

RELATED STORIES